Adatvédelmi alapelvek

A honlapunkon (www.szakkepzesihozzajarulas.hu) történő regisztrációval elfogadja az alábbi feltételeket. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése szerint az érintettel (a továbbiakban: Felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Adatkezelő: Soft-Booking Kft. (székhelye: 1172 Budapest, Besenyszög u. 97., a továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelés az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályoknak, így különösen az alábbiaknak megfelelően történik:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény)
 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ektv.)
 • 2008. évi XLVIII. törvény gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

Definíciók: a jelen nyilatkozat alkalmazása során használt fogalmak alatt, a fenti jogszabályok meghatározásai szerinti fogalmakat kell érteni.

Az adatkezelés jogalapja

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

A Felhasználó jelen Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadásával hozzájárul az Adatkezelő adatkezeléséhez.

A Felhasználó a regisztrációval kifejezetten elismeri, hogy a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek tekinti és hozzájárul, hogy az Adatkezelő az Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott személyes adatait az abban meghatározott adatkezelési célok érdekében kezelje a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseinek megfelelően. A Felhasználó hozzájárul továbbá ahhoz, hogy az általa önkéntesen megadott személyes, illetve egyéb adatait az Adatkezelő kapcsolattartás, tájékoztatás, szerződéses kötelezettség teljesítésének céljából kezelje. A Felhasználó kijelenti, hogy tudomása van róla, hogy hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja. A Felhasználó kijelenti továbbá, hogy a Regisztráció során önkéntesen megadott adatai valóságosak, azok más személyhez fűződő jogait nem sértik.

A kezelt személyes adatok

Az Adatkezelési Nyilatkozat rendelkezései kizárólag a természetes személyek adatait érintik, tekintettel arra, hogy a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok és jogszabályok a természetes személyek adatainak védelmére vonatkoznak.

A fentiekre tekintettel az Adatkezelő által kezelt, Felhasználó által önkéntesen megadott adatok az a regisztráció során alábbiak:

 • Felhasználó neve
 • Felhasználó email címe
 • Felhasználó jelszava

Az Avtv. 65. § (3) bekezdése értelmében az Adatkezelő ügyfélkapcsolati minőségben kezeli a fenti adatokat, így hatósági nyilvántartási kötelezettség nem terheli.

Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása

Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

Az Adatkezelés célja, köre, időtartama

Felhasználó a honlapon történő regisztrációval hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatait Adatkezelő az alábbi célra felhasználja (ügyfélkapcsolat):

 • kapcsolattartás
 • szerződéses kötelezettség teljesítésének előmozdítása

Az adatokat kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük. Az adatkezelés időtartama: az adatok törlésére vonatkozó kérelem érintett általi előterjesztéséig.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben az Ön tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:

 • Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését
 • Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban, ha jogszabály ennél rövidebb határidőt nem állapít meg, 30 napon belül írásban, közérthető formában adjuk meg a tájékoztatást.
 • A Felhasználó személyes adatát töröljük, ha kezelése jogellenes, ha azt kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki - vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el. A perre az Adatkezelő székhelye szerinti bíróság illetékes, de a per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti bíróság előtt is megindítható.

Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu