Általános szerződési feltételek

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Soft-Booking Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott Szakképzési hozzájárulás online program használati feltételeit általános jelleggel szabályozza a program használói (továbbiakban: Felhasználó) részére.

Jelen ÁSZF 2017. november 1. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. A Felhasználó a program regisztráció kérés elküldésével a jelen szerződési feltételekben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A jelen ÁSZF dőlt, vastag betűvel szedett rendelkezései a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseitől, valamint a szokásos szerződési gyakorlattól lényegesen eltérnek. Ezen megkülönböztető jelölést a Szolgáltató azért alkalmazza, hogy a Felhasználót ezen eltérő feltételekről megfelelően és kifejezetten tájékoztassa.

A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával megerősíti, hogy az ÁSZF-ről és különösen ezen rendelkezésekről kifejezett tájékoztatásban részesült, és azt a külön figyelemfelhívó tájékoztatást követően kifejezetten elfogadja.

Felhasználó a Szolgáltatóval az Általános Szerződési Feltételektől eltérő feltételekben is megállapodhat. Amennyiben az ÁSZF és az egyedi szerződés rendelkezései között eltérés van, úgy az egyedi szerződésben foglalt rendelkezések az irányadók.

A Szolgáltató fenntartja a jogot az Általános Szerződési Feltételek megváltoztatására. A Szolgáltató legkésőbb 30 nappal a megváltozott ÁSZF hatálybalépése előtt e-mailben értesíti a Felhasználót a tervezett változásokról. Amennyiben az értesítést követő 30 napon belül a Felhasználó nem kifogásolja a változtatást, úgy azok automatikusan hatályba lépnek. Amennyiben Felhasználó a módosítást nem kívánja elfogadni, jogosult a szerződést az ÁSZF vonatkozó rendelkezése alapján írásban, 30 napon belül felmondani.

A Szolgáltató:

Név: Soft-Booking Kft.

Székhely: 1172 Budapest, Besenyszög u. 97.,

Cégjegyzékszám: 01-09-907302

Adószám: 14514812-3-42

E-mail: info@szakkepzesihozzajarulas.hu

1. A szolgáltatás tárgya

1.1. A szolgáltatás tárgya a Szakképzési hozzájárulás online program használatának rendelkezésre bocsátása (továbbiakban: Szolgáltatás).

1.2. A jelen ÁSZF tárgyának alapjául szolgáló online program az ahhoz tartozó valamennyi dokumentációval és elnevezésével együtt a Szolgáltató fejlesztése, és az ahhoz kapcsolódó minden személyhez fűződő és vagyoni jog jogosultja vagy feljogosított felhasználója a Szolgáltató. Az online program egészében és részeiben is, továbbá annak elnevezése és az ahhoz kapcsolódó valamennyi dokumentáció – ideértve a Szolgáltató által létrehozott vagy módosított és a szerződés alapján a Felhasználó számára hozzáférhetővé tett szellemi alkotások feletti szerzői jogokat is – a szerzői jog oltalma alatt áll, annak felhasználása a jelen Szerződésben biztosított feltételek mellett, az itt meghatározott terjedelemben megengedett. Az online program kapcsolatos valamennyi jogot a Szolgáltató fenntartja. Tilos az online program mindennemű jogosulatlan használata. Amennyiben a Felhasználó a jelen pontban foglaltakat megszegi, az súlyos szerződésszegésnek minősül.

1.3. A Szolgáltató az online program egy nem kizárólagos, nem licenchez kötött, nem átruházható, időben a szerződés időtartamára korlátozott használati jogot ad a Felhasználónak.

1.4. Az online program a használatához szükséges hardver konfigurációkat és alapszoftvereket a Felhasználónak kell biztosítania.

2. A szerződés létrejötte és megszűnése

2.1. Az online program felhasználási szerződés határozatlan idejű.

A Felhasználó a Szolgáltatóval köt szerződést az online program használatára. A szerződéskötés a Szolgáltató online felületén közzétett elektronikus megrendelőlap szabályszerű és a valóságnak megfelelő adatokkal való kitöltésével, annak elektronikus úton történő megküldésével kezdeményezhető. A szerződés a megrendelés Szolgáltató általi befogadásával jön létre. A szerződéskötéssel az online program használata a szerződéskötés napjától kezdve díjköteles. Az aláírt és bélyegzővel ellátott megrendelőlap alapján a Szolgáltató a díjat elektronikus úton küldött díjbekérővel kéri be a Felhasználótól. Pénzügyi teljesítés esetén a Szolgáltató a jogszabályoknak megfelelően számlát állít ki Megrendelő részére, melyet postán megküld. A Szolgáltató a jogszabályok figyelembe vételével elektronikus számlát is kibocsáthat. Pontatlan fizetés esetén a Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy az 1.000 Ft alatti túlfizetést teljesítésnek tekinti, nem utalja vissza, de beleszámítja a következő fizetésbe. Az 1.000 Ft-ot meghaladó téves többlet utalás esetén az összeg sorsáról a Felhasználónak írásban kell rendelkeznie (beszámítást, vagy visszautalást kérhet).

2.2. A Felek a szerződést az adott számlázási időszak utolsó napjára írásban mondhatják fel.

2.3. A Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a Felhasználónak 30 napon túli lejárt tartozása van vele szemben, illetve a jelen ÁSZF-be foglaltak megszegésével súlyos szerződésszegést követ el. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a szerzői jogra és a felhasználás terjedelmére vonatkozó rendelkezések megsértése. A szerződés azonnali hatállyal történő megszüntetése esetén a már megfizetett díjak nem járnak vissza.

2.4. A szerződés megszűnésével véget ér a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége.

2.5. A Szolgáltató azonnali hatállyal felfüggesztheti a szolgáltatása teljesítését, ha a Felhasználó nem teljesítette határidőre a szolgáltatási díj kifizetését, vagy annak meghatározott részét. Ez idő alatt a Felhasználó az online programot nem tudja használni. Amennyiben a szolgáltatási díj kiegyenlítésre kerül, abban az esetben a Szolgáltató újra aktiválja a Felhasználó hozzáférését az online programhoz. A Felhasználó a felfüggesztés ideje alatti időszakra is köteles a szolgáltatás havidíjának teljesítésére.

2.6. Amennyiben a Felhasználó egy már felmondott, vagy a fenti okok miatt automatikusan felmondásra került szolgáltatást kíván aktiválni, a következő feltételekkel teheti meg: Amennyiben egy új tanév kezdődött a legutolsó használat óta, akkor az új tanévre kell előfizetnie. A régi tanév adatai a rendszerben benne maradnak, de módosítani őket nem lehet. Amennyiben ugyanabban a tanévben akarja újra használni, akkor a felmondás és az újraaktiválás közötti időszakra eső teljes szolgáltatási díj Szolgáltató számára való megfizetésével szerezhet jogosultságot.

2.7. Az online program ellenértékének kifizetése vagy a díjbekérő vagy számla kiegyenlítéséről szóló banki igazolás megküldése után a Felhasználónak elérhetővé válik a szolgáltatás minden – általa előfizetett – része. Ez a művelet manuálisan kerül végrehajtásra, ezért nem azonnali. Maximum egy munkanapon belül aktiváljuk a szolgáltatást a Felhasználónak.

2.8. A Szolgáltató az egy adószámmal rendelkező szervezetet tekinti egy Gazdálkodónak. A Gazdálkodó az a jogi, vagy természetes személy, amely (aki) az elektronikus megrendelőlapon Gazdálkodóként meg van nevezve.

2.9. A Szolgáltató az online program használatára jogosultnak tekinti azokat a természetes személyeket (Felhasználókat), akik a Gazdálkodó tulajdonosai, alkalmazottai, vagy a Gazdálkodó megbízásából, nem vállalkozóként, vagy vállalkozói szerződéssel a Gazdálkodó székhelyén, telephelyein és számítógépein használják az online programot, de saját jogon nem szolgáltatnak, a szolgáltatásról harmadik személyek részére számlát nem adnak ki, annak használatából bevételük nincs.

3. A Felhasználó kötelezettségei:

3.1. A Felhasználó köteles a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat teljes körűen és helyesen megadni, valamint az adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul írásban közölni. Ez különösen vonatkozik a címmel kapcsolatos, számlázási adatokra, valamint a központi és a további e-mail címre. A Szolgáltató regisztrációt csak a Felhasználó által megadott központi és további e-mail címekre küld vissza. A más e-mail címekről érkező regisztráció kéréseket a Szolgáltató visszautasítja.

3.2. A Felhasználó felel a maga oldaláról szükséges használati előfeltételek megteremtéséért, a megfelelő hardvereszközök és a program működéséhez szükséges, a program leírásában szereplő szoftverek biztosításáért.

3.3. A Felhasználó köteles a jelszavakat, illetve a hozzáférési adatokat, melyeket az online program esetében használ titokban tartani. Köteles azon szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére is, melyeket egy harmadik fél az ő hozzáférési adataival és jelszavaival használ vagy megrendel. A Felhasználónak haladéktalanul tájékoztatnia kell a Szolgáltatót, amint tudomást szerez arról, hogy egy jogosulatlan harmadik fél ismeri hozzáférési adatait vagy jelszavait. Emellett a Felhasználó köteles jelszavát azonnal megváltoztatni, ha úgy gondolja, hogy ahhoz egy harmadik fél hozzáférhetett.

3.4. A Felhasználó köteles a Szolgáltatót, az egyértelműen felismerhető hibákról tájékoztatni és megfelelő mértékben támogatni a hiba elhárítása során.

3.5. A program rendellenes működésének bejelentése, csak írásban, az észleltek reprodukálhatóságát elősegítő futtatáskörnyezet leírásával tehető meg.

3.6. Felhasználó köteles tartózkodni jelen szerződés tárgyára vonatkozó minden jogszabályellenes tevékenységtől, továbbá hatósági előírások és szerződéses kikötések megsértésétől.

4. Fizetési feltételek

4.1. Az online program használati díját a Szolgáltató az éves hivatalos árlista alapján állapítja meg. A Szolgáltató az éves árlistáját köteles a honlapján közzétenni. A díjfizetési időszak a számlázási időszak első hónapja.

4.2. A Szolgáltató a szolgáltatás díját megemelheti, amennyiben arról írásos tájékoztatást küld az ügyfeleknek, legkésőbb 15 nappal a díjemelést megelőzően. Amennyiben a Felhasználó nem mondja fel a szerződést szabályszerűen, legkésőbb addig az időpontig, míg az emelés esedékessé válik, úgy rá a továbbiakban az emelt szolgáltatási díjak vonatkoznak. Amennyiben a Felhasználó fenti határidőn belül nem él a rendes felmondási jogával, úgy a nyilatkozattétel elmaradása a díjmódosítás a Felhasználó általi kifejezett elfogadásának minősül, és erre tekintettel a fennálló szerződése a Szolgáltató által közölt díjváltoztatásnak megfelelően módosul.

4.3. A Szolgáltató az esedékes használati díjról a díjfizetési időszak első 10 munkanapjáig számlát vagy díjbekérő állít ki a Felhasználó részére, aki azt beérkezésétől számított 5 napon belül tartozik átutalni a Szolgáltató bankszámlájára. A kifizetett díjbekérő alapján készült számla teljesítési időpontja a pénzügyi teljesítés időpontja. A nem díjbekérő alapján készült számla teljesítési időpontja a számla kiállításának időpontja. Amennyiben e kérdésben jogszabályi változás következik be, a Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy a számláján szereplő dátumokat a jogszabályi változásokhoz igazítsa.

4.4. Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltatónak jogában áll a törvényes késedelmi kamatot felszámítani. Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szolgáltató a Felhasználóval szemben érvényesítheti a díjkövetelés érvényesítésével kapcsolatban felmerült igazolt költségeket (ideértve az illetékeket, illetve az ügyvédi és végrehajtói munkadíjakat). A Szolgáltató fizetési felszólítása a követelés elévülését megszakítja.

4.5. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy időnként kedvezményes vagy promóciós árakat szabjon meg, illetőleg egyes speciális megrendelések esetén egyedi árképzés alkalmazzon.

5. Felelősség

5.1. A Szolgáltató garanciát vállal arra, hogy az online program jogtiszta, és hogy a termékleírásának (specifikációjának) megfelelően fog működni.

5.2. A Szolgáltató nem garantálja, hogy az online program teljes egészében kielégíti a Felhasználó minden igényét.

5.3. A számítógépes szoftverek komplex természetéből adódóan a Szolgáltató nem garantálja, hogy az online program teljesen hibamentesen vagy bárminemű zavar nélkül működik, illetve hogy minden berendezéssel és szoftver konfigurációval kompatibilis. A biztonságos üzemelés érdekében fontos, hogy a használat megkezdése előtt és a kezelés során a Felhasználó valamennyi utasítást és tanácsot betartson, és a megrendelés előtt számítógépeinek és internetes hálózatának paramétereit és a használt vagy használni kívánt szoftverek jellemzőit mérlegelje, illetőleg szükség esetén a Szolgáltató véleményét kikérje. A Felhasználó minden számítógépének, melyről az online programot el kívánja érni, meg kell felelnie az online program alapvető rendszerkövetelményeinek, amit a Szolgáltató a termékleírásban közzétesz.

5.4. A Szolgáltató vállalja, hogy a jogszabály miatti változások átvezetése vagy érdemi okból keletkezett változtatásokat vagy javításokat végrehajtja a weboldalon és arról e-mailben vagy verzió információban tájékoztatja a Felhasználót.

5.5. Hibás teljesítés esetén a Felhasználó kérhet árleszállítást, vagy azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést.

5.6. A Szolgáltató az online program jogszabályszerűségét szavatolja. Nem terjed ki a szavatosság a következő esetekre:

  • a hiba az adatrögzítés folyamatában keletkezik
  • a hiba oka rögzítendő bizonylaton szereplő téves, valótlan adat
  • a Felhasználó nem tartotta be a program dokumentációjában, verzióinformációjában leírtakat, valamint az érvényes jogszabályokat
  • az adatvesztéseket, adathibákat nem programhiba okozta (pl. a Felhasználó berendezésének meghibásodása, áramhiba, más szoftverrel való összeakadás, a kiszolgáló szoftver (pl. az operációs rendszer) hibája, stb.)
  • a Felhasználó a programot a dokumentációban előírt minimális konfigurációnál kisebb gépen, vagy nem megfelelő szoftverkörnyezetben futtatja
  • a program működési környezetét a Felhasználó gépén megváltoztatják
  • a Felhasználó gépe vírussal fertőzött

5.7. A Szolgáltató nem vállal felelősséget – a szándékos bűncselekménnyel okozott károk kivételével – semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például, de nem kizárólagosan felsorolva, így egyéb lehetőséget sem kizárva: adatvesztés, üzemszünet, üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek), mely az online program használatából vagy esetleges gátolt működéséből ered.

5.8. A Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik azért, ha harmadik személy jogosulatlanul behatol a Felhasználó fiókjába és az adatokban változtatásokat hajt végre, további adatokat visz be, vagy adatokat ment ki, vagy nyer ki a Felhasználó adatbázisából. Abban az esetben, ha felmerül a gyanúja annak, hogy harmadik személy megszerezte a Felhasználó belépéséhez szükséges adatokat, vagy a Felhasználó fiókjába jogosulatlanul behatolt, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó felé nyújtott szolgáltatását felfüggeszteni mindaddig, amíg meg nem bizonyosodik arról, hogy feltételezése alaptalan, vagy ennek veszélyét biztonsággal meg nem szünteti. A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtásának ilyen okból történő felfüggesztése esetén semmilyen felelősséggel, illetőleg kártérítési kötelezettséggel nem tartozik a Felhasználó felé.

5.9. Kizárólag a Felhasználó felelős az online programba bevitt adatok jogszerűségéért, helyességéért, teljességéért, megfelelőségéért és azok felhasználásáért. A Szolgáltató nem felel a jogellenes, illetve helytelen adatokból, vagy a jogellenesen, illetve helytelen adatbevitelből eredő hibákért, és az ezek következtében a Felhasználót ért kárért.

5.10. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az általa okozott károkért fennálló felelősségét két havi szolgáltatási díj összegében korlátozza. A szolgáltatási díjak ezen körülmény figyelembevételével kerültek meghatározásra. A Felhasználónak a Szolgáltatóval szembeni kárigénye a kár keletkezésétől számított egy év alatt elévül.

6. Adatvédelem

6.1. A Szolgáltató munkatársai és alkalmazottai elfogadják, hogy az online program használatával kapcsolatban a Felhasználót érintő bizalmas információkat és üzleti titkokat korlátlan ideig kötelesek megőrizni és azt harmadik személynek nem adhatják át.

6.2. Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy adatait a Szolgáltató kezelje és nyilvántartsa, továbbá vállalja. A jelen szerződéses jogviszony fennállása alatt, ill. megszűnését követően a Felek titoktartási kötelezettséget vállalnak, tiszteletben tartják egymás személyéhez fűződő jogait, különös tekintettel a természetes és jogi személyeket is megillető jó hírnév védelmére.

6.3. További információt az Adatvédelmi alapelvek tartalmaz.

7. Egyéb rendelkezések

A felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítése közben közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen peren kívül, tárgyalás útján próbálják meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén a bírósági eljárásra a felek kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Kelt: Budapest, 2017. november 1.

Soft-Booking Kft.